Czym jest Program „Czyste Powietrze”?

Program rządowy powstał jako odpowiedź na narastający problem smogu związanego głównie z niską emisją. Z głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza, jak sama nazwa wskazuje.

Niska emisja przyczynia się do przedostawania się produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery. Emiterami są źródła znajdujące się na wysokości do 40 m. Są nimi głównie zabudowania jednorodzinne, samochody oraz niektóre obiekty przemysłowe. W skutek opalania paliwem niskiej jakości oraz nieefektywnego jego spalania powstaje smog.

Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.

 


Ministerstwo Środowiska zainicjowało porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) oraz Bankiem Ochrony Środowiska.

Na program ma zostać przeznaczonych ponad 100 mld zł., a środki te mają zostać sukcesywnie przekazywane gospodarstwom domowym przez 10 lat.

Najważniejsze założenia Programu

Zgodnie z założeniami otrzymanie dofinansowania ma się równać ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków, co za tym idzie zmniejszyć a najlepiej zlikwidować emisję szkodliwych związków do atmosfery. Zatem finansowane będą następujące inwestycje.

Domy nowo budowane spełniające wymagania dotyczące energooszczędności budynków (WT 2021) Ep=70 kWh/m2rok.

  • Montaż systemu grzewczego i jego przyłącza np. w przypadku ogrzewania foliami grzewczymi dodatkowo instalacja elektryczna.
  • Wentylacja mechaniczna
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej/tylko pożyczka

Domy modernizowane

  • Wymiana starych źródeł ciepła wraz z przyłączem i instalacją co
  • Docieplenie budynku- termomodernizacja
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  •  Montaż instalacji fotowoltaicznej/tylko pożyczka


Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

Maksymalna intensywność dofinansowania to 90% Decydującym kryterium jest dochód na osobę w gospodarstwie. Minimalna wysokość dofinansowania to 15% Jednak dofinansowania nie otrzymają gospodarstwa z dochodem rocznym powyżej 125 528 zł. (parametry te mogą ulec zmianie, staramy się na bieżąco je aktualizować) Dodatkowym uzupełnieniem dofinansowania jest ulga termomodernizacyjna.

Pożyczka- Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat. Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.

Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Poniżej w tabeli maksymalne koszty kwalifikowane z wyszczególnieniem wszystkich finansowanych inwestycji.

Formalności

Wnioski składamy w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości której dotyczy inwestycja.

Termin składania wniosków: od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Wniosek elektroniczny składamy za pośrednictwem Portalu Beneficjenta dostępnego na stronie WFOŚiGW. Jeśli posiadamy podpis elektroniczny EPUAP wówczas nie musimy robić nic więcej. W przeciwnym razie wniosek musimy dodatkowo wydrukować i wersję papierową opatrzona podpisem wysłać na adres właściwego WFOŚiGW.

Jak poradzić sobie z wnioskiem?

Jeśli nie masz czasu złożyć wniosku samodzielnie, skorzystaj z pomocy Fundacji Czyste Powietrze. Wypełnij ankietę i zgłoś się do Fundacji.

 

Czytaj więcej:

Dom zero energetyczny

Ogrzewanie za 0zł ze słońca- folie grzewcze plus PV

Porównanie kosztów ogrzewania

Moja instalacja fotowoltaiczna- jak dobrać wielkość